Member

 

Ryohei Kajino / Vo

 

Kai Shimada / Gt.Cho

 

 

Eriya Watanabe / Gt.Cho

 

Takashi Koike / Ba

 

Shuhei Teramoto / Dr